Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. BijJolan: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BijJolan en de consument wordt gesloten in het kader van verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
BijJolan, de online Woon en Cadeauwinkel

Postadres:
Julianastraat 193 
9601LN Hoogezand

WhatsApp:                           06 - 27 90 54 51
E-mailadres:                        info@bijjolan.nl
KvK-nummer:                      76427781
BTW-identificatienummer: NL003084369B18


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van BijJolan en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BijJolan en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden te vinden op de website van BijJolan. Op verzoek van de consument kan deze algemene voordwaarden toegezonden worden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door BijJolan mogelijk te maken.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. BijJolan kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en bij het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BijJolan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet door BijJolan is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BijJolan passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internet omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal BijJolan daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van BijJolan waar de consument met klachten terecht kan.
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling van de overeenkomst op afstand.
d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BijJolan mag de consument vragen naar de reden van herroeping. Gepersonaliseerde artikelen zijn hiervan uitgesloten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan BijJolan.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) BijJolan. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als BijJolan aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als BijJolan de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. BijJolan vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
3. BijJolan gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
BijJolan kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als BijJolan dit duidelijk bij het aanbod heeft vermeld.
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 11 - De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn vrijgesteld van btw.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. BijJolan zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. BijJolan zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan spoedig bericht.

Artikel 13 - Betaling
1. BijJolan geeft de consument de mogelijkheid om via het elektronische web te betalen via Ideal en Klarna.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BijJolan.
2. Bij BijJolan ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen het termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient BijJolan in ieder geval 14 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.